6,9015,90 EUR

Fabio Giachino

Fabio Giachino (piano)
Matthias Flemming Petri (double bass)
Espen Laub Von Lillienskjold (drums)
featuring

Benjamin Koppel (saxes)
Paolo Russo (bandoneon)

EAN/UPC:  191061095507

Clear