The G-Session

5,0010,00 EUR

Luigi Masciari

Luigi Masciari (guitar)
Aaron Parks (Fender Rhodes, piano)
Roberto Giaquinto (drums)

EAN/UPC:  190394624279

The G-Session on Apple Music The G-Session on Bandcamp The G-Session on Spotify

Clear